Teekkarireserviläiset - TERES ry
Web-sivut 23.9.2017 asti, uudet sivut osoitteessa https://teres.fi/

Teekkarireserviläisten (TERES) säännöt 04.03.1993 - 27.01.1999

 1. luku

  Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

  1 § Nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Teekkarireserviläiset, lyhennettynä TERES. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistys on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan alayhdistys.

  2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

  Yhdistyksen tarkoituksena on yleisen turvallisuuspoliittisen tietämyksen ja maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kasvattaminen teekkareiden keskuudessa. Toiminnassaan TERES on poliittisista puolueista riippumaton.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää kokouksia, illanviettoja, tempauksia ja ekskursioita.
  • ohjaa ja tukee jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista toimintaa
  • järjestää jäsentensä henkistä ja ruumiillista kuntoa sekä sotilastaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • pitää yhteyttä ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla toimiviin opiskelijareserviläiskerhoihin sekä Reserviupseeriliittoon ja muihin alan yhdistyksiin ja järjestöihin.

  3 § Toiminnan tukeminen

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys kerää jäsenmaksuja.

  4 § Yhdistyksen kielet

  Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi

 2. Luku

  Jäsenet ja maksut

  5 § Jäsenet

  Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Varsinaisia jäseniä voivat olla vain TKY:n varsinaiset jäsenet.

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut TKY:n varsinainen jäsen.

  Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut TKY:n vanha jäsen.

  Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

  Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö.

  Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

  Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

  6 § Jäsenluettelo

  Yhdistyksen on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.

  7 § Jäsenmaksut

  Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous. Poikkeuksia ovat kuitenkin kunniajäsenet, jotka on vapautettu jäsenmaksuvelvoitteesta.

  8 § Yhdistyksestä eroaminen

  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle.

  9 § Yhdistyksestä erottaminen

  Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan ennalta ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

  Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

  Erottamispäätös on julkistettava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

  10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

  Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

 3. Luku

  Yhdistyksen kokoukset

  11 § Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

  12 § Vuosikokous

  Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

  1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
  2. tilikertomus ja tilinpäätös;
  3. tilintarkastajien lausunto;
  4. tilinpäätöksen hyväksyminen;
  5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
  6. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;
  7. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;

  13 § Vaalikokous

  Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

  1. hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
  2. yhdistyksen muiden toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
  3. kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
  4. yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle.

  14 § Ylimääräiset kokoukset

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, lukukausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

  15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

  Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni. Muilla jäsenillä on puhe- ja esitysoikeus.

  Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puhe- tai esitysoikeus.

  16 § Päätöksenteko

  Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

  17 § Koolle kutsuminen

  Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla, ylioppilaskunnan sähköpostijärjestelmässä sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

  18 § Päätösvaltaisuus

  Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu

  19 § Käsiteltävät asiat

  Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi.

  20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

  Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

 4. Luku

  Hallitus

  21 § Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

  Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä yhdestä kuuteen muuta jäsentä.

  22 § Hallituksen tehtävät

  Hallituksen tehtäviin kuuluu:

  1. johtaa yhdistyksen toimintaa;
  2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
  3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta:
  4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;
  5. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
  6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
  7. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
  8. edustaa yhdistystä.

  23 § Hallituksen jäsenet

  Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista.

  Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

  Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

  Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

  24 § Hallituksen kokoukset

  Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

  Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

  25 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja . Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden tapauskohtaisesti myös muulle hallituksen jäsenelle.

 5. Luku

  Toimihenkilöt ja toimikunnat

  26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

  Yhdistys ja hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuosi.

  Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen kiinnostuksensa mukaan.

 6. Luku

  Hallinto ja talous

  28 § Toimi- ja tilikausi

  Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

  29 § Tilintarkastajat

  Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkastettavaksi muutenkin pyydettäessä.

  Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen vuosikokousta.

 7. Luku

  Erityisiä määräyksiä

  30 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

  Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

  31 § Päätöksistä valittaminen

  Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä on yhdistyksen varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että se on syntynyt laista, asetuksesta, yhdistyksen tai TKY:n säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen, yhdistyksen tai TKY:n sääntöjen taikka yhdistystä koskevien määräysten vastainen.

  Valitus on tehtävä ylioppilaskunnan hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksentekopäivästä, tai milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun hän sai päätöksestä tiedon. Valituksesta on samalla ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle.

  Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan voi valittaa.

  32 § Sääntöjen muuttaminen

  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

  Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

  33 § Yhdistyksen purkautuminen

  Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut yhdistyksen kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa.

  Niin ikään yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

  Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat TKY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta TKY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

  34 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

  Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun TKY:n edustajisto on sen vahvistanut.

  35 § Säännöissä määräämättömät asiat

  Ellei näissä säännöissä toisin määrätä noudatetaan soveltuvin osin TKY:n sääntöjä ja yhdistyslakia.

©Teekkarireserviläiset 2017 https://teres.fi/