Teekkarireserviläiset - TERES ry
Web-sivut 23.9.2017 asti, uudet sivut osoitteessa https://teres.fi/

        Teekkariupseerien säännöt.

             1 §

    Kerhon nimi on Teekkariupseerit ja sen kotipaikka on Teknii-
kan Ylioppilaat Helsingissä.

             2 §

    Teekkariupseerit on TKY:n harrastuskerho ja näiden tavoin
ylioppilaskunnan valvonnan alainen.

             3 §

    Kerhon jäseneksi on oikeutettu liittymään jokainen Teknil-
lisessä Korkeakoulussa opiskeleva reservin upseeri.

             4 §

    Kerhon tarkoituksena on pitää yllä jäsenistönsä ja muiden
osakuntalaisten maanpuolustushenkeä ja -tahtoa sekä edistää jäsen-
tensä pysymistä puolustuslaitoksen kehityksen tasalla. Tarkoituksen-
sa toteuttamiseksi kerho järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia,
erilaisia kilpailuja, retkeilyjä ja illanviettoja.

             5 §

    Kerhon toimihenkilöiksi valitaan lukuvuosittain syksyn vuosi-
kokouksessa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoi-
taja, urheilu-upseeri ja kerhomestari, jotka yhdessä muodostavat ker-
hon johtokunnan. Lisäksi voi kerhon kokous valita ylimääräisiä toimi-
henkilöitä.

             6 §

    Vuosittain järjestetään 2 varsinaista kokousta, vuosikokous
syys-lokakuussa ja toinen varsinainen kokous helmikuussa. Lisäksi pi-
detään ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa. Kokouksista on ilmoitet-
tava Nyytisissä ja ilmoitustauluilla n. viikkoa aikaisemmin.

             7 §

    Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun 2 jäsentä sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltai-
nen 3-jäsenisenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.

             8 §

    Kerhon vuosikokouksessa, jossa puhetta johtaa edellisen vuo-
den puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää edellisen vuoden sihteeri ja 
joka pidetään edellisen vuoden johtokunnan kutsusta, käsitellään ai-
nakin seuraavat asiat:

    1) edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset,
    2) tilintarkastajien antama tilintarkastuslausunto,
    3) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen eroavalle johtokun-
      nalle,
    4) uuden johtokunnan ja tilintarkastajien vaali,
    5) päätetään jäsenmaksun suuruus (alkavalle toimikaudelle).

    Vuosikokous on päätösvaltainen,jos vähintään 1/3 jäsenistä
on läsnä.

             9 §

    Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä jonkun johto-
kunnan jäsenen kanssa.

             10 §

    Näiden sääntöjen muutokseen kokouksessa vaaditaan, että muu-
tosehdotusta kannattaa 3/4 läsnäolevista jäsenistä.

             11 §

    Kerhon toiminnan loppuessa joutuu sen omaisuus ylioppilas-
kunnalle.

©Teekkarireserviläiset 2017 https://teres.fi/