Teekkarireserviläiset - TERES ry
Web-sivut 23.9.2017 asti, uudet sivut osoitteessa http://teres.fi/


     
             TEEKKARIRESERVILÄISTEN
                 SÄÄNNÖT

     
                 I LUKU
                 ¯¯¯¯¯¯
     
     Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1 § Yhdistyksen nimi on Teekkarireserviläiset. Se on Tek-
        nillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) alayhdis-
        tys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

     2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:
        1) tukea ja edistää Suomen aktiivista, ruahantahtoista
        puolueettomuuspolitiikkaa, Paasikiven-Kekkosen linjaa,
        ja tehdä tunnetuksi sen lähtökohtia ja saavutuksia.
        2) pyrkiä edistämään toimia, jotka nojautuvat Suomen
        ja Neuvostoliiton väliseen YYA-sopimukseen ja ETYK-
        päätösasiakirjaan ja jotka tähtäävät rauhan vahvista-
        miseen, jännityksen lievenemiseen sekä kansojen välisen
        ystävyyden ja yhteistyön lisäämiseen.
        3) olla jäsenistönsä toiminnallisena yhdyssiteenä.

     3 § Takoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
        1) järjestää kokouksia, illanviettoja ja tempauksia.
        2) järjestää retkiä sekä jäsenistönsä fyysistä kuntoa
        edistävää toimintaa.
        3) järjestää informaatiota valtakunnallisesta turval-
        lisuuspolitiikasta sekä puolustusvoimista.
        4) pitää yhteyttä alan yhdistyksiin ja järjestöihin.

     4 § Yhdistyksen toiminta ei käsitä Pariisin Rauhansopimuk-
        sen 15 artiklassa ja siihen kuuluvassa liite II:ssa
        määriteltyä koulutustoimintaa.
        Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaa.


               II LUKU
               ¯¯¯¯¯¯¯

     Jäsenet ja maksut
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     5 § Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, vanhat
        jäsenet, ulkojäsenet ja kannattavat jäsenet.

     6 § Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen
        Teknillisen Korkeakoulun opiskelija. Jäseneksi hyväk-
        symisestä päättä yhdistyksen hallitus.

     7 § Varsinainen jäsen muuttuu vanhaksi jäseneksi suoritet-
        tuaan Teknillisessä Korkeakoulussa tutkinnon.

     8 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi muunkin
        henkilön.

     9 § Kannattavana jäsenenä on luonnollinen tai juridinen
        henkilö, joka on suorittanut kannatusjäsenmaksun.

     10§ Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle
        jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous.

     11§ Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa, joka tarkis-
        tetaan vuosittain. Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei
        hän ole vuoteen maksanut yhdistyksen jäsenmaksua.

     12§ Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään ja muilta
        tilaisuuksiinsa osallistuvilta osanottomaksuja.


               III LUKU
               ¯¯¯¯¯¯¯¯

     Hallinto ja talous
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     13§ Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

     14§ Yhdistyksen taloudenhoitoa valvovat tilintarkastajat, 
        joille rahastonhoitajan on toimitettava tilit vähin-
        tään viikkoa ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyy-
        dettäessä.


                IV LUKU
                ¯¯¯¯¯¯¯

     Yhdistyksen kokoukset
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     15§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syyskokous ja
        vuosikokous. Lisäksi yhdistys pitää ylimääräisiä 
        kokouksia.

     16§ Yhdistyksen kokouksen aika ja paikka on ilmoitettava 
        ainakin Dipolin ja Teknillisen Korkeakoulun pääraken-
        nuksen ilmoitustauluilla vähintään viisi (5) arkipäi-
        vää ennen kokousta.

     17§ Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti 
        koollekutsuttu ja läsnä on vähintään viidesosa (1/5) 
        yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

     18§ Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on läsnäolevilla 
        varsineisilla jäsenillä. Puhe- ja esitysoikeus on myös 
        muilla jäsenillä.

     19§ Ellei säännöissä toisin mainita tehdään päätökset 
        yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautu-
        essa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mieli-
        pide, vaaleissa arpa.

     20§ Yhdistyksen syyskokous on pidettävä loka- tai marras-
        kuussa. Tällöin on käsiteltävä ainakin:
        1) yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen
        2) yhdistyksen muiden hallituksen jäsenten valitseminen
        3) yhdistyksen jäsenten jäsenmaksujen suuruuksista
        päättäminen
        4) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä
        valitseminen

     21§ Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä tammi- tai helmi-
        kuussa. Tällöin on käsiteltävä ainakin:
        1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta
        2) tilikertomus ja tilinpäätös
        3) tilintarkastajien lausunto
        4) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
        5) alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja 
        talousarvio

     22§ Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen puheen-
        johtajan tai hallituksen aloitteesta tahi milloin yksi 
        kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä 
        sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.


                V LUKU
                ¯¯¯¯¯¯

     Hallitus
     ¯¯¯¯¯¯¯¯
     23§ Hallituksen tehtävänä on:
        1) johtaa yhdistyksen toimintaa kokousten välillä
        2) valmistella yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanna 
        niissä tehdyt päätökset
        3) valvoa yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoitoa
        4) laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma
        5) laatia toimintakertomus ja tilinpäätös
        6) pitää yhteyttä alan yhdistyksiin ja järjestöihin
        7) huolehtia yhdistyksen tiedotustoiminnasta

     24§ Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi:
        1) varapuheenjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa puheen-
        johtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt
        2) sihteeri, joka laatii pöytäkirjat yhdistyksen ja hal-
        lituksen kokouksista, huolehtii ilmoituksista sekä 
        arkistosta
        3) rahastonhoitaja, joka hoitaa yhdistyksen taloutta 
        ja omaisuutta
        4) yhdestä (1) neljään (4) muuta jäsentä

     25§ Puheenjohtajan tehtävänä on:
        1) kutsua koolle yhdistyksen ja hallituksen kokoukset 
        ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
        2) johtaa yhdistyksen toimintaa ja valvoa sen etuja
        3) valvoa sääntöjen ja tehtyjen päätösten noudattamista.

     26§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai kahden (2) halli-
        tuksen jäsenen kutsusta.

     27§ Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kaikille sen 
	    jäsenille on kokouksesta tiedotettu ja läsnä on vähintään puolen 
        (1/2) hallituksen jäsenistä heidän joukossaan puheenjohtaja tai 
        varapuheenjohtaja.


               VI LUKU
               ¯¯¯¯¯¯¯

     Erityisiä määräyksiä
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     28§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä 
        jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Juoksevissa 
        asioissa nimen kirjoittaa sihteeri.

     29§ Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) 
        toimikauteen ole ollut yhdistyksen kokousta, vaikka 
        toimintaedellytykset olisivat olleet olemassa. Niinikään 
	    yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen
        kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kah-
        dessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on 
        vähintään yksi (1) kuukausi, ja joiden kokouskutsussa 
        on asiasta mainittu. Yhdistyksen purkautuessa sen varat 
        käytetään TKY:n hyväksi.

     30§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, mikäli 
        muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä 
        yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään 
        kaksi (2) viikkoa, molemmissa vähintään 3/4 äänten 
        enemmistöllä annetuista äänistä. Lisäksi sääntöjen 
        muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

     31§ Näillä säännöillä kumotaan 1968-05-13 edustajiston hyväk-
        symät Teekkariupseerien säännöt.

     32§ Nämä säännöt astuvat voimaan, kun TKY:n edustajisto on 
        ne vahvistanut.
        Nämä säännöt on vahvistanut Teknillisen Korkeakoulun Yliop-
        pilaskunnan edustajisto 1977-03-29.        Säännöt ja edustajiston päätökset oikeaksi varmentaa        Kari Hannus
        pääsihteeri


©Teekkarireserviläiset 2017 http://teres.fi/